PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 

PHDr. Helena Kalábová, PhD.


Monografie

2016. Chronický únavový syndrom - onticita a ontologie nemoci. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-286-0

2017. Tělo a čas. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-313-3


Kapitoly v monografiích, články v priodiku - zahraničních:

2015. Handicap, body and sexuality. Sexualita a postihnutie - kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. 1. vyd. Prešov: Grafotlač. Kolektivní monografie jako výstup mezinárodní konference. s. 253-266. ISBN 978-80-555-1488

2015. Family in postmoder society. Cross- sectoral cooperation in order to solve social problems. 1. vyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. s. 254-256. ISBN 978-83-7996-203-7. DOI: 10.15584/978-83-7996-203-7. (50%)

2015. Parental alienation syndrome. In. Pedagogical sciences.Zeszyty nauk pedagogicznych. Nr 5/2016. s.53-65. ISSN 1730-7074

2015. Edukacja w ludzkiej egzystencji. In. Edukacija Otwarta, 2/2015, Szkola Wyzsza in. Pawla Wlodkowica w Plocku. s. 121-133. ISSN 1642-5227.

2016. Ontology of education in the claim of postmodernism, Zeszyty naukowe, tom.9, rocznik V. Numer 1/2016. Wyžsza szkola ekology w Suchej Beskidzskiej. s. 85-93. 2016. ISBN 2084- 8722

2015. The phenomenological concept of anxiety and quilt everlapping into education. Forum Scientiae Oeconomia. Social justice as economical paradigm of moder societies. Volume 4. Special Issue No.s.27-35.ISBN 2300-5947.https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listpunktowanych-czasopism-na-2015-rok.html - indexed in several bases incl. Erih plus, Index Copernicus and some others. Additionally, it is under evaluation by EBSCO, DODAJ and CEJH.

2016. The process of transformation and the issue of "being at home" in the helping professions. ACC JOURNAL- Academic Coordination center at Eurogegion. Social Sciences.. Vol.XXII/2016/Issue C. (Online) s.45-54. ISSN 1803-9790. (50%)

2016. Human socialization in the postmodern area. In: Values contemporary: Europe today and tomorrow. Szkoła Wyższa Bogdana Jańskiego. s. 204-212. ISBN 978-83-87897-92-5

2017. Dom rodziny, partnerstvo I wychowanie. Opole: Zaklad pracy socjalnej. Institut nauk pedagogicznych Universytetu Opolskiego. Str.11-22. ISBN 978-83-63517-03-8SBN

2017. Patocka's live movement in the base of care profession. In:Zeszyty naukowe, Numer 2/2017. s. 176-188. Wyžsza szkola ekology w Suchej Beskidzskiej. ISBN 2084- 8722

2017. Europe and the claim for education for tolerance. In:Phylosophy of education at Novosibirsk state pedagogical Institut. Philosophy of Journal. 1-2017. s. 29-42. ISSN 2542-2073


Kapitoly v monografiích domácích, Slovensko:

2010. Imaginace celku emočního schématu rodiny. In: PELCOVÁ, N., a kol. Imaginace ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: PedF UK. s. 56-74. ISBN 978-80-7290-433-4

2012. Sókratovský dialog ve výchově. In: Kolektiv autorů: Éthos - Etika v pedagogice a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, s. 9-16. ISBN 978-80-7372-944

2013. Rodina v proudu času. In:Kolektiv autorů: Éthos- Rodina ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, s. 20-25. ISBN 978-80-7372-944-8

2015. Fenomén "domovštění" u střídavé péče po rozvodu rodičů. In: PODZIMEK, M. (ed.) Tázání ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec:TU v Liberci, s. 47-54. ISBN 978-80-7494-260-

2016. Ženství, mužství a sexualita v postmoderně. In: Česká filosofie a filosofie výchovy: monografie pedagogů a doktorantů.(ed. Hogenová, A., Pelcová, N.). 1. vydání. Praha: PedF UK, s. 115-126. ISBN 978-80-7290-876-9

2016. Řeč - nástroj krizové intervence. In: Šrobárová, S. Krizová intervencia v multidisciplinarnom kontexte. s. 13-23. Ružomberok: Verbum.ISBN 978-80-561-0414-9

2017. Domov v jinosti dnešní doby. In: Jinost ve výchově a sociálních vědách, kol. monografie. s. 16-28. 1.vyd. TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-346-1. č. Publikace 55-024-17

2017. Sociálně psychologický výcvik v Akademii vězeňské služby ČR. In: Jinost ve výchově a sociálních vědách, kol. Monografie. s. 18-26. 1.vyd. TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-346-1. č. Publikace 55-024-17

2017. Rodina v době příliš pozdní. In: Rozvoj nebo krize společenství:perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí. Institut mezioborových studií Brno. s. 68-79. ISBN 978-80-88010-08-1

2018. Krize jako možnost. In. Krizové situácie v živote človeka a úloha sociálnej práce. KU Ružomberok. S. 70-86. ISBN 978-80-561-0523-8

2018. Sociálně-psychologický výcvik u specialistů ve vězeňství. In: Kritika současných penitenciárních systémů a nové avantgardní resocializační směry.Univerzita Jana Ámose Komenského. Praha: UJAK. s. 86- 92. ISBN978-80-7452-134-8

2018. Tělesnost a sexualita - zakládající existenciály v životě člověka. In: Praha, Univerzita Jana Ámose Komenského- v recenzním řízení

2019. Řeč v rodinném systému. In: Rodina v kontexte sociálnych zmien v súčasnosti. Šrobárová, S. a kol. Ružomberok: Verbum. s. 17-24. 1.vyd. ISBN 978-80-561-0651-8

2019. Phenomens of the postmodern family. In: Krakow, Wydawnictvo Salwator. ISBN 978-83-88119-35-4

2020. A woman in change of time. In: Italie, Ristampa. ISBN 978-88-99648-39-0


Článek v odborném periodiku, recenzovaný:

domácí, Slovensko:

2009. Ruka má tělo, bolestivé syndromy horní končetiny. Psycho@som 4/2009. MK ČRE 18784, s. 183-187. ISSN 1214-6102

2008. Nemoc jako příležitost k pozornosti. Psycho@som 6/2008, MK ČR E 18784, s. 146-148. ISSN 1214-6102

2008. Filosofie těla a tělesnění. Psycho@som 2/2008, MK ČR E 18784, s. 75-77. ISSN 1214-6102

2013. Temporalita lidského života v kontextu moci a pomoci v sociální práci. ACC JOURNAL, 3/2013, s. 61-68. ISSN 1803-9782

2015. Chronic fatiuge syndrome - onticity and ontology illnes. Psycho@som 2015: 13(3), s. 187-200, MK ČRE 18784. ISSN 1214-610

2016. Proces transformace a problematika domovštění. ACC JOURNAL. Social Sciences: XXII, C/2016. s. 45-54. ISSN 1803-9782 (50%)

2016 Ontologie a onticita závislostí. Paideia.Philosophical e-journal of Charles University. IV/2016. Praha: PedF UK. ISSN 1214-8725. Dostupné: https://paideia.pedf.cuni.cz/index.phpsid=2&lng=cs&lsn=10&jiid=37&jcid=303

2016. Výchova člověka ve 3. tisíciletí. Education of the person in 3.millennium. Prohuman. [online]. [vid. 18. 5. 2016]. Dostupné z: https://www.prohuman.sk/pedagogika/vychova-cloveka-ve-3-tisicileti

2016. Syndrom zavrženého rodiče - dysaretace transgenerační. Parental alienation syndrome - dysaretation i transmission. Prohuman. [online]. [vid. 3. 5. 2016]. Dostupné z: https://www.prohuman.sk/psychologia/syndrom-zavrzeneho-rodice-dysaretace-transgeneracni

2016. Onemocnění tlustého střeva, kolostomie a tělesnění. Diseases of the colon, the stoma and the quality of life. Prohuman.[online].

  • [vid. 15. 6. 2016]. Dostupné z: https://www.prohuman.sk/psychologia/onemocneni- tlusteho-streva-stomie-a-kvalita-zivota

2016. Fenomén rodiny a výchova mládeže. Mládež a spoločnosť: slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže.Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 22(2) 2016. s. 47-56. ISSN 1335-1109.

2016. Spiritual crisis in the emotional recipe of family and crisis intervention. Spirituální krize v emočním schématu rodiny a krizová intervence. Prohuman. Dostupné z:https://www.prohuman.sk/psychologia/psychospiritualni-krize-v-emocnim-schematu-rodiny-a-krizove-intervence

2016. Porucha příjmu potravy - problém v separačních vývojových fázích. Mládež a spoločnosť: slovenský časopis pre štátnu politiku a výzkum mládeže. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 22(3)2016. s. 28-43. ISSN 1335-1109.

2017. Dětství a rodičovství s ADHD v době postmoderní. Childhood and parenthood with ADHD in the post-modern area. In:prohuman. (on-line). Dostupné:

https://www.prohuman.sk/pedagogika/detstvi-a-rodicovstvi-s-adhd-v-dobe-postmoderni

2017. Dětské úzkosti v kontextu dnešní doby. Anxiety of children in the context of the present time. In: Prohuman (on-line) Dostupné:https://www.prohuman.sk/pedagogika/detske-uzkosti-v-kontextu-dnesni-doby


Kapitoly ve sbornících:

2014. Podoby komunitní práce. In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus. 1. vyd. s. 316-322. ISBN 978-80-7435-359

2015. Homeopatie a školní potíže. In: Možnost jako cesta... 1. vyd. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-185

2017. Rodina v čase všedním a svátečním. In. Možné vývojové tendence v politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v EU. Fakulta sociálných študií. VŠ Danubius SR. ITJM 26210120047. ISBN 978-80-7392-274-0

2017. Výchova a její úkol v době postmoderní. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. Hradec Králové: MAGNANIMITAS 7. vyd. ISBN 978-80-87952-21-4. ttp://www.vedeckekonference.cz/l ibrary/proceedings/epf_2017.pdf

2018. Pedagogika v prostředí psychoterapeutické praxe. In: Siločary aletorasty modernej společnost. Specyfika form pomocy we wspólczesnym spoleczeňstwie. Nekonferečný zborník vedeckých prác. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. 2018. s. 318-333. ISBN 978-83-62902-30-9

2018. Handycap, tělesnění a svět. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference D.R.A.K. 2018. Liberec - v recenzním řízení

Psychoterapie a fyzioterapie Liberec | Všechna práva vyhrazena 2019
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!